Área Cliente Contratar
Bip&Drive > Política de Privacidade

Política de
Privacidade

1.Identificación e datos de contacto do responsable do tratamento.

Bip&Drive, E.D.E., S.A., sociedad domiciliada en C/ Serrano 45, Planta 2, Local A, C.P. 28001 Madrid, con CIF A-86969607, e teléfono 911 113 737 (en diante, “Bip&Drive” ou a “Empresa) é o responsable do tratamento dos datos persoais tratados a través do sitio web www.bipdrive.com e a súa App. Esta cláusula proporciona información sobre o uso que a Empresa fará dos seus datos persoais.

Ademais, esta Política de Privacidade é proporcionar información sobre os dereitos tanto dos clientes como dos potenciais clientes segundo o Regulamento Xeral de Protección de Datos (“RGPD”). Se ten algunha dúbida sobre o tratamento dos seus datos persoais, póñase en contacto coa Empresa no seguinte enderezo: privacidade@bipdrive.com.

Así mesmo, informámolo de que Bip&Drive conta cun Delegado de Protección de Datos designado, co que pode contactar a través do seguinte enderezo privacidade@bipdrive.com.

2. Información xeral: descrición da información contida na política de privacidade.

Na presente política de privacidade atopará unha táboa que identifica cada un dos diferentes servizos que ofrece Bip&Drive.

Nestas táboas informativas informarase sobre:

 • As finalidades do tratamento dos seus datos persoais, é dicir, o motivo polo que Bip&Drive trata os seus datos persoais.

 • As bases legais que permitan o tratamento dos datos por parte da Empresa para cada unha das finalidades sinaladas.

 • A posible comunicación dos seus datos a terceiros, así como a causa de tal comunicación. Para estes efectos, informámolo de que non cedemos os seus datos persoais a terceiros agás cando exista unha obriga legal (Facenda Pública, Xuíces e Tribunais, Forzas e Corpos de Seguridade, OCU...) ou así o indiquemos expresamente no cadro que figura a continuación. Por outra banda, poderán ter acceso aos seus datos persoais, os encargados do tratamento Bip&Drive, é dicir, os prestadores de servizos que para o desenvolvemento das súas funcións, teñan que acceder aos seus datos persoais. Os provedores de servizos que acceden aos seus datos persoais, en xeral, dedícanse aos sectores de sistemas de información e tecnoloxía. Na táboa seguinte indicaranse aqueles outros sectores en virtude dos cales os provedores de servizos de Bip&Drive teñen que acceder aos seus datos persoais.

  Informámolo de que pode solicitar información máis detallada sobre os destinatarios dos seus datos enviando un correo electrónico ao enderezo privacidad@bipdrive.com, indicando o tratamento específico sobre cuxos destinatarios ou garantías querería información .

 • A existencia de posibles transferencias internacionais de datos.

 • O prazo de conservación dos datos que nos facilites. Para estes efectos informámolo de que conservaremos os seus datos persoais durante toda a duración da relación contractual ou por un período superior se así vostede nolo autoriza. Así mesmo, informámolo de que posteriormente os seus datos permanecerán bloqueados para a atención de reclamacións xudiciais, administrativas ou fiscais, durante os prazos de prescrición das accións legais que determine a normativa aplicable.

3. Información necesaria e actualizada.

Todos os campos que aparecen marcados cun asterisco (*) nos formularios que se lle facilitan serán de obrigado formalización, de forma que a omisión dalgún deles podería implicar a imposibilidade de enviar a comunicación ou tramitar a compra para que se poidan prestar os servizos solicitados.

Para que a información facilitada estea sempre actualizada e non conteña erros, deberá comunicar a Bip&Drive, coa maior brevidade posible, as modificacións e rectificacións dos seus datos persoais que se produzan a través do seguinte correo electrónico. privacidad@bipdrive.com.

Ademais, premendo no botón "Enviar/Continuar". Incorporado nos referidos formularios, declara que a información e os datos que nos facilitou son exactos e veraces.

4. Exercicio dos seus dereitos.

Informámolo de que pode exercer os seguintes dereitos:

 1. dereito de acceso aos seus datos persoais para coñecer cales están a ser obxecto de tratamento e as operacións de tratamento realizadas con eles;

 2. dereito a rectificar os datos persoais inexactos;

 3. dereito a eliminar os seus datos persoais, cando isto sexa posible;

 4. dereito a solicitar a limitación do tratamento dos seus datos persoais cando a exactitude, licitude ou necesidade do tratamento sexa dubidable, en cuxo caso, poderemos conservar os datos bloqueados para o exercicio ou a defensa de reclamacións.

 5. Dereito a oposición ao tratamento dos seus datos persoais, cando a base legal que nos permita tratalos entre as indicadas no cadro incluído no apartado 5 sexa interese lexítimo. A Sociedade deixará de tratar os seus datos salvo que teña un interese lexítimo imperioso ou para a formulación, exercicio ou defensa de reclamacións.

 6. Dereito á portabilidade dos seus datos, cando a base legal que nos permita tratalos entre as indicadas no cadro incluído no apartado 5 sexa a existencia dunha relación contractual ou o seu consentimento.

 7. Dereito a revogar o consentimento outorgado á Empresa para o tratamento dos seus datos.

 8. Dereito a presentar unha reclamación ante a Empresa en materia de protección de datos.

Pode exercer os seus dereitos en calquera momento e de forma gratuíta das seguintes formas:

 1. Enviando un correo electrónico a privacidad@bipdrive.com indicando o dereito que desexa exercer e os seus datos identificativos.

 2. Ademais, incluiremos unha ligazón para darse de baixa das comunicacións comerciais ao final de todas as comunicacións que lle enviemos para que, accedendo a esta, poida darse de baixa de todos os envíos de comunicacións comerciais previamente aceptadas.

Por outra banda, informámolo de que ten dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos se considera que se cometeu unha infracción da lexislación de protección de datos no que respecta ao tratamento dos seus datos persoais.

5. Información detallada dos tratamentos realizados por servizo.

Se é cliente noso:

Finalidade do tratamento Base legal Destinatarios Transferencias Prazo de internacionais conservación

Clientes: xestionar as inscricións a través da web, así como o mantemento da relación contractual a través da web e da App, así como polo propio uso do dispositivo ou pola identificación por matrícula, e calquera servizo de valor engadido que puidese solicitarnos.

Xestión da relación contractual: a prestación dos servizos solicitados a Bip&Drive constitúe unha relación de prestación de servizos.

Os seus datos persoais serán cedidos, con base neste tratamento, a autoestradas, estacións de servizo e aparcadoiros para a prestación do servizo. Así mesmo, cando se poña en contacto connosco a través dunha entidade coa que manteñamos convenios de colaboración, os seus datos serán cedidos á entidade correspondente escollida por vostede no marco da prestación do servizo e da xestión do cobro...

Cando solicite o servizo de revisión do seu vehículo na Inspección Técnica de Vehículos a través da nosa App, en cuxo caso, os seus datos serán transferidos a esta entidade para xestionar a súa solicitude.

As categorías de provedores de servizos que poderían acceder aos seus datos, ademais do indicado no apartado 2, son prestadores de servizos comerciais, de envío de comunicacións electrónicas, de envíos, de call center e atención ao cliente, facturación e asesoría xurídica.

Excepcionalmente, no caso de que use o seu Vía-T en Francia, terá acceso aos seus datos o noso provedor de Via-T local.

Non se realizarán transferencias internacionais de datos con base neste tratamento.

Durante a relación contractual.

Envío de comunicacións para ofrecerlle servizos Bip&Drive.

Interese lexítimo de Bip&Drive: mantelo informado sobre os seus produtos e servizos.

Os seus datos persoais non serán cedidos con base neste tratamento.

As categorías de prestadores de servizos que poderían acceder aos seus datos, ademais do indicado no apartado 2, son prestadores de servizos de marketing dixital, envío e control de comunicacións, de call center e de gravación de chamadas.

Non se realizarán transferencias internacionais de datos con base neste tratamento.

Ata 3 meses desde a última interacción coa Empresa unha vez finalizada a relación contractual.

Envío de comunicacións comerciais de produtos doutras empresas do Grupo co fin de ofrecerlle os seus servizos nos sectores do transporte, seguros e automoción.

Consentimento: Ao marcar a caixa correspondente, dá o seu consentimento para o envío por Bip&Drive de comunicacións comerciais de terceiros.

Os seus datos persoais non serán cedidos con base neste tratamento.

As categorías de prestadores de servizos que poderían acceder aos seus datos, ademais do indicado no apartado 2, son prestadores de servizos de marketing dixital, envío e control de comunicacións, de call center e de gravación de chamadas.

Non se realizarán transferencias internacionais de datos con base neste tratamento.

Ata 3 meses desde a última interacción coa Empresa unha vez finalizada a relación contractual.

Recobro e inscrición en ficheiros de solvencia: Realizar accións de recobro en caso de falta de pagamento pola súa parte e, se é o caso, inscribilo en ficheiros de solvencia e risco.

Interese lexítimo de Bip&Drive: a Empresa ten un interese lexítimo no cobro do servizo, así como en levar a cabo a súa inscrición en ficheiros de solvencia se se mantén nunha situación de falta de pagamento nos termos legalmente establecidos.

Os teus datos persoais transferiranse a ficheiros de morosos como Experian Bureau de Crédito S.A. para xestionar a súa inscrición, e efectuar un control de clientes en situación de falta de pagamento.

Non se realizarán transferencias internacionais de datos con base neste tratamento.

Ata o cobro da débeda.

Se, ademais de cliente, é usuario da nosa App, podemos tratar os seus datos coas seguintes finalidades:

Finalidade do tratamento Base legal Destinatarios Transferencias Prazo de internacionais conservación

Xeolocalización do usuario da App: informalo sobre os establecementos e servizos de interese próximos á súa posición..

Consentimento: mediante a marcación das caixas dispoñibles para este fin na nosa aplicación, autorizaráa Bip&Drive a procesar os seus datos de localización.

Os seus datos persoais non serán cedidos a ningún terceiro.

Só se facilitará o acceso aos prestadores de servizos indicados no apartado 2.

Non se realizarán transferencias internacionais de datos con base neste tratamento.

Durante a relación contractual.

Se contactou connosco como cliente potencial:

Finalidade do tratamento Bases legal Destinatarios Transferencias Prazo de internacionais conservación

Potenciais clientes: atención ás consultas sobre produtos que se reciben a través da páxina web e por teléfono.

No caso de que o contacto connosco sexa por teléfono, a súa chamada será gravada.

Consentimento: marcando as caixas dispoñibles para este fin no noso formulario de contacto, ou chamándonos, autoriza a Bip&Drive a contactar consigo para responder á súa pregunta sobre os servizos.

Os seus datos persoais non serán cedidos a terceiros.

As categorías de provedores de servizos que poderían acceder aos seus datos, ademais do indicado no apartado 2, son os provedores de servizos de envío de comunicacións, call center e gravación de chamadas.

Non se realizarán transferencias internacionais de datos con base neste tratamento.

Ata a resolución da consulta formulada.

Envío de comuncaciones con objeto de ofrecerte servicios de Bip&Drive. Envío de comunicacións para ofrecerlle servizos Bip&Drive. Interese lexítimo de Bip&Drive: mantelo informado sobre os seus produtos e servizos. Os seus datos persoais non serán cedidos con base neste tratamento. As categorías de provedores de servizos que poderían acceder aos seus datos, ademais do indicado no apartado 2, son os provedores de servizos de mercadotecnia dixital, envío e control de comunicacións, call centers e gravación de chamadas. Non se realizarán transferencias internacionais de datos con base neste tratamento. Ata 3 meses desde a última interacción coa Empresa.

Ademais, independentemente de que sexas cliente ou potencial cliente, podemos tratar os seus datos para as seguintes finalidades:

Finalidade do tratamento Base legal Destinatarios Transferencias Prazo de internacionais conservación

Reclamacións e consultas sobre o servizo: atender as reclamacións e exercicios de dereitos ARCOP por vía telefónica ou por correo electrónico. No caso de contactar connosco por teléfono, a súa chamada quedará gravada.

Obriga legal de atender as reclamacións dos clientes (incluídas as procedentes da caixa de correo do SAC) e exercicios de dereitos ARCOP formulados tanto polos clientes como polos potenciais clientes; e Interese lexítimo pola atención a consultas.

Os seus datos persoais non serán cedidos a ningún terceiro.

Facilitarase o acceso aos provedores de servizos adicionais, conforme indicado no apartado 2, que sexan provedores de servizos de call center e gravación de chamadas.

Non se realizarán transferencias internacionais de datos con base neste tratamento.

Ata a resolución da reclamación formulada

6. Seguridade

Bip&Drive implantou e mantén os niveis de seguridade esixidos polo RGPD para protexer os datos persoais dos potenciais clientes contra perdas accidentais e accesos, tratamentos ou divulgación non autorizados, tendo en conta o estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almacenados e o riscos aos que están expostos. Porén, a transmisión de información a través de Internet non é totalmente segura; por este motivo, e a pesar de que Bip&Drive realiza os seus mellores esforzos para protexer os datos dos potenciais clientes, non pode garantir a súa seguridade durante a visita ao sitio web e á app. Polo tanto, toda a información que proporcione enviarase baixo o seu propio risco. Unha vez recibidos os seus datos, Bip&Drive utilizará procedementos rigorosos e funcións de seguridade para evitar calquera acceso non autorizado.

7. Confidencialidade

Os datos persoais que poidamos recoller a través do sitio web, da App ou a través das diferentes comunicacións telefónicas que mantemos consigo serán tratados con confidencialidade, comprometéndonos a mantelos en segredo de acordo co establecido na lexislación aplicable.

8. Menores de idade

Os menores de 18 anos non poderán utilizar os servizos dispoñibles a través do sitio web e ou da Aplicación sen a previa autorización dos seus pais, titores ou representantes legais, que serán os únicos responsables de todos os actos que realicen a través do sitio web e da App polos menores ao seu cargo, incluíndo a formalización dos formularios cos datos persoais dos devanditos menores e a marcación, se é o caso, dos recadros que os acompañan. Neste sentido, e na medida en que Bip&Drive non ten capacidade para controlar se os clientes potenciais son ou non menores de idade, aconséllase que sexan os pais e titores os que habiliten os mecanismos necesarios para evitar que os menores se rexistren no sitio web ou App e/ou proporcionen datos persoais a través da caixa de consulta sen a súa supervisión, non admitindo Bip&Drive ningunha responsabilidade ao respecto.

9. Actualización da política de privacidade

É posible que esta política de privacidade deba ser actualizada; Polo tanto, é necesario que revise esta política periodicamente e, se é posible, cada vez que acceda ao sitio web ou á App co obxectivo de estar adecuadamente informado sobre o tipo de información recollida e o seu tratamento. Pode atopar a política de privacidade na parte inferior do sitio web e da app. Sen prexuízo do anterior, comunicarémoslle calquera modificación desta política de privacidade que afecte ao tratamento dos seus datos persoais. Esta política de privacidade entrará en vigor o 22 de xuño de 2020.

Usamos cookies propias e de terceiros para analizar os nosos servizos e mostrarlle publicidade relacionada coas súas preferencias con base nun perfil elaborado a partir dos seus hábitos de navegación (por exemplo, páxinas visitadas). Pode obter máis información e xestionar as súas preferencias.