Área Cliente Contratar
Bip&Drive > Código ético de conduta empresarial

Código ético de conduta empresarial

Capítulo I. Disposicións xerais Artigo

1. Obxecto (3) Artigo
2. Ámbito de aplicación (3) Artigo
3. Misión, visión estratéxica e valores de Bip&Drive (3)


Capítulo II. Órgano de Compliance Penal

Artigo 4. Composición (3)
Artigo 5. Funcións (3)


Capítulo III. Esixencias éticas de conduta empresarial

Artigo 6. Protección da integridade física e moral das persoas e non discriminación (4)
Artigo 7. Política de contratación e ascensos (4)
Artigo 8. Formación (4)
Artigo 9. Seguridade e saúde no traballo (4)
Artigo 10. Uso axeitado dos sistemas de información (4)
Artigo 11. Información confidencial e reservada. Descubrimento e revelación de segredos (5)
Artigo 12. Branqueo de capitais (5)
Artigo 13. Política antisuborno (5)
Artigo 14. Política de obsequios e agasallos (6)
Artigo 15. Política en materia financeira (7)
Artigo 16. Seguridade Social (7)
Artigo 17. Medio Ambiente (7) )


Capítulo IV. Esixencias éticas nas relacións con terceiros

Artigo 18. Imaxe corporativa (7)
Artigo 19. Clientes (7)
Artigo 20. Competencia (7)
Artigo 21. Provedores (7)
Artigo 22. Administración Pública (8)
Artigo 23. Socios comerciais (8)


Capítulo V. Réxime disciplinario

Artigo 24. Sancións (8)
Artigo 25. Obriga de denunciar (8)


Capítulo VI. Canle de comunicación e procedemento de tramitación das denuncias

Artigo 26. Órgano de Xestión de Consultas e Denuncias (9)
Artigo 27. Dirección do Órgano de Xestión de Consultas e Denuncias (19)
Artigo 28. Procedemento de tramitación das denuncias (9)


Capítulo VII. Aprobación, difusión, formación, seguimento e vixencia

Artigo 29. Aprobación (9)
Artigo 30. Difusión (9)
Artigo 31. Formación (10)
Artigo 32. Seguimento (10)
Artigo 33. Vixencia (10)Capítulo I. Disposicións xerais

Artigo 1. Obxecto
O propósito deste Código é promover o comportamento ético de todos os membros de Bip&Drive, así como dos terceiros vinculados á empresa, de forma que se axuste á lexislación vixente e aos principios e valores da entidade.

Artigo 2. Ámbito de aplicación

 1. Os principios e pautas de conduta contidos no Código Ético son aplicables a todos os empregados e directivos de Bip&Drive independentemente do seu nivel xerárquico (en diante membros) e promoverá accións para que os seus socios comerciais (calquera parte coa que organización teña algún tipo de relación comercial) se rexan por valores e esixencia éticas similares ás deste documento
 2. As directrices e políticas deste Código son aplicables no lugar de traballo, así como en todos aqueles acontecementos nos que se desenvolva a actividade profesional dos membros da entidade (reunións, eventos, actividade en redes sociais, etc.) que teñan lugar tanto dentro como fóra das instalacións de Bip&Drive.

Artigo 3. Misión, visión estratéxica e valores de Bip&Drive
En Bip & Drive temos como misión proporcionar solucións innovadoras mediante o uso da tecnoloxía e novos medios de pagamento para simplificar e facilitar a mobilidade dos nosos clientes.
A nosa visión estratéxica consiste en ser a mellor plataforma de mobilidade do mercado.
E todo isto pretendemos conseguilo cumprindo coas esixencias éticas que rexen a nosa actividade como compañía e reflíctense nos seguintes valores:

 1. Compromiso cos dereitos humanos da Declaración Universal dos Dereitos Humanos, dereitos laborais e medio ambiente.
 2. Respecto escrupuloso á legalidade e ás normas.
 3. Transparencia.
 4. Honestidade./li>
 5. Innovación e creatividade.
 6. Profesionalidade.
 7. Esforzo.
 8. Ambiente de traballo de confianza e traballo en equipo.


Capítulo II. Órgano de Compliance Penal

Artigo 4. Composición
O Órgano de Compliance Penal é unipersoal e está baixo a figura do Director de Compliance Penal ou “compliance officer”.

Artigo 5. Funcións
As funcións do Órgano de Compliance Penal son as seguintes:

 • Promover e supervisar a execución do sistema de xestión do compliance penal.
 • Informar o órgano de goberno sobre a implantación dos controis.
 • Velar pola formación do persoal en materia de control interno da criminalidade.
 • Recibir, analizar e adoptar as medidas oportunas ante as denuncias por infraccións susceptibles de xeraren infracción penal da entidade presentadas por terceiros ou por persoal da empresa.
 • Representar a entidade nos procesos penais que se poidan incoar para esixir a responsabilidade penal do grupo.
 • Elaboración de informes de compliance.
 • Velar para que toda a información documentada sobre o sistema de compliance sexa revisada e aprobada, que estea dispoñible, sexa axeitada para o seu uso e que estea adecuadamente protexida contra a falta de confidencialidade, o uso inadecuado ou a perda.
 • Asegurarse de que o sistema de xestión de compliance sexa revisado cada dous anos.


Capítulo III. Esixencias éticas de conduta empresarial

Artigo 6. Protección da integridade física e moral das persoas e non discriminación
Bip&Drive comprométese a previr, identificar, solucionar e, no seu caso, sancionar aqueles comportamentos inadecuados que se poidan producir, facendo fincapé no deber que teñen todos os membros do grupo de evitar calquera situación de acoso moral, sexual e trato discriminatorio.

Artigo 7. Política de contratación e ascensos

 1. A política de contratación e ascensos de Bip&Drive réxese polos principios de igualdade de oportunidades e aptitude profesional.
 2. A contratación de servizos profesionais de colaboradores próximos a persoas de responsabilidade pública requirirá o acordo do Consello de Administración, con informe do Órgano de Compliance Penal e da aptitude profesional do candidato.

Artigo 8. Formación
É política de Bip&Drive asegurar a actualización do coñecemento e a aptitude técnica dos seus profesionais ao nivel necesario mediante a formación continua de todos os seus membros, así como pola formación nos protocolos e códigos de conduta da sociedade.

Artigo 9. Seguridade e saúde no traballo
Bip&Drive comprométese a garantir a seguridade e a saúde no traballo polo que cumpre estritamente con todas as medidas preventivas de riscos laborais previstas na lexislación vixente.

Artigo 10. Uso axeitado dos sistemas de información

 1. O uso por parte dos membros de Bip&Drive dos sistemas de información debe manterse dentro das canles éticas e no exclusivo marco profesional. Para iso, o “Protocolo de Conduta para o Uso das Novas Tecnoloxías de Bip&Drive” é obrigatorio.
 2. En todo caso, quedan prohibidos os seguintes comportamentos:
  • Visitas a páxinas web con contido pornográfico.
  • Acceso a zonas restrinxidas dos sistemas informáticos da empresa ou de terceiros.
  • Acceso aos correos electrónicos ou ficheiros doutros usuarios.
  • Compartir ou facilitar o identificador de usuario e o contrasinal proporcionados pola empresa.
  • Introduce voluntariamente programas, virus, macros, applets, controis Active X calquera outro dispositivo lóxico ou secuencia de caracteres que cause danos nos sistemas informáticos do grupo ou de terceiros.
  • Non utilizar nin desactivar os programas ou actualizacións antivirus.
  • Destrución de información de terceiros.
  • Entrar na rede informática dos medios de comunicación da competencia para danar ficheiros informáticos.
  • Uso de programas informáticos sen a correspondente licenza.
  • Carga, descarga ou intercambio non autorizado de software, música, películas e calquera outro contido dixital.

Artigo 11. Información confidencial e reservada. Descubrimento e divulgación de segredos

 1. Todos os membros de Bip&Drive deben garantir a protección da información que a compañía clasificase como confidencial e reservada contra calquera intento de acceso interno ou externo non consentido.
 2. Prohíbense os seguintes comportamentos:
  • Apoderarse, para descubrir os seus segredos, violar a intimidade doutro sen o seu consentimento, dos seus papeis, cartas, correos electrónicos ou calquera outro documento ou efectos persoais, interceptar as súas telecomunicacións ou utilizar dispositivos técnicos para a escoita, transmisión, gravación ou reprodución de son ou imaxe, ou de calquera outro sinal de comunicación.
  • Adquirir, sen estar autorizado, utilizar ou modificar, en prexuízo dun terceiro, datos persoais, ou familiares doutro, reservados que estean rexistrados en ficheiros ou soportes, informáticos, electrónicos ou telemáticos, ou en calquera outro tipo de ficheiro ou rexistro público ou privado, ou acceder a eles por calquera medio e alteralos ou utilizalos en prexuízo do titular dos datos ou dun terceiro.
  • Apoderarse por calquera medio de datos, documentos escritos ou electrónicos, medios informáticos para descubrir información clasificada como reservada ou confidencial, ou segredos de terceiras empresas.
  • Difundir, revelar ou transferir información clasificada pola empresa como confidencial e reservada, ou segredos de terceiras empresas.

Artigo 12. Branqueo de capitais
A loita contra o branqueo de capitais constitúe unha das esixencias éticas de Bip&Drive. Para iso, cumpre con toda a normativa nacional e internacional ditada para evitar o branqueo de capitais.
No mesmo sentido, Bip&Drive non establece relacións comerciais con persoas ou entidades que incumpran a normativa antes mencionada ou que non faciliten a información solicitada en relación co seu cumprimento.

Artigo 13. Política antisuborno

 1. Bip&Drive desenvolve a súa actividade con absoluto respecto á lexislación antisuborno nacional e internacional.
 2. Forma parte da política antisuborno de Bip&Drive, ademais doutras disposicións deste Código Ético, a prohibición dos seguintes comportamentos:
  • A oferta ou entrega dun obsequio ou compensación a unha autoridade, funcionario público (nacional ou estranxeiro) ou persoa que participe no exercicio da función pública para que realice un acto contrario aos deberes inherentes ao seu cargo.
  • A influencia nun funcionario público (nacional ou estranxeiro) ou autoridade aproveitando calquera situación derivada da súa relación persoal con este ou con outro funcionario público para lograr unha resolución que poida xerar para si ou para un terceiro un beneficio económico.
  • Oferta ou conceder a directores, administradores, empregados ou colaboradores dunha sociedade mercantil ou dunha sociedade, asociación, fundación ou organización, un beneficio ou vantaxe de calquera natureza non xustificados para que o favoreza a el ou a un terceiro sobre outros, incumprindo as súas obrigas na adquisición ou venda de mercadorías ou na contratación de servizos profesionais.
  • Ofrecer, prometer ou conceder calquera beneficio, ou vantaxe, indebidos, pecuniarios ou doutro tipo, corromper ou tentar corromper, por si ou por unha persoa interposta ante unha autoridade ou cargo público en beneficio destes ou dun terceiro, ou responder ás súas solicitudes ao respecto, co fin de que actúe ou se absteña de actuar en relación co exercicio das funcións públicas para lograr ou conservar un contrato, negocio ou calquera outra vantaxe competitiva na realización de actividades económicas internacionais.
  • Facer doazóns ou achegas a partidos políticos en nome de Bip&Drive.
 3. Para os efectos do presente Código Ético, enténdese por cargo público:
  • Os titulares de cargos públicos municipais, autonómicos ou estatais, incluídos os membros dos órganos lexislativos, os titulares de cargos directivos e os do poder xudicial.
  • Os responsables dos partidos políticos.
  • Os candidatos a cargos públicos.
  • Os funcionarios públicos, ministerios, axencias gobernamentais, tribunais administrativos e xuntas públicas.
  • Funcionarios de organismos públicos internacionais, como o Banco Mundial, Nacións Unidas, Fondo Monetario Internacional, etc.
  • Empregados de empresas públicas, salvo que a empresa opere en condicións comerciais normais no mercado de referencia, é dicir, de forma substancialmente equivalente á dunha empresa privada, sen subvencións preferentes, nin outros privilexios.

Artigo 14. Política de obsequios e agasallos

 1. Bip&Drive considera prácticas de cortesía normais aqueles agasallos ou atencións que non superen a cantidade de 50 €, aqueles que conteñan o logotipo da sociedade ou os artigos utilizados en reunións, conferencias ou congresos.
 2. Non se realizarán obsequios por riba desta cantidade cando non teñan o carácter promocional de Bip&Drive por non conteren o seu logotipo.
 3. Os agasallos recibidos polos colaboradores de Bip&Drive que excedan a contía de 50 € serán sorteados entre o persoal.
 4. Non se realizarán agasallos aos funcionarios públicos.
 5. Só se poderán aceptar ou ofrecer invitacións a eventos non relacionados coa actividade empresarial no caso de que quen convide sexa o patrocinador do evento e non sexan individualizados.

Artigo 15. Política en materia financeira

 1. Bip&Drive comprométese a cumprir a normativa contable e financeira.
 2. A actividade profesional de todos os membros do departamento financeiro de Bip&Drive, así como os seus colaboradores externos, réxese polos principios de segregación de funcións, integridade, obxectividade, competencia e dilixencia profesionais, confidencialidade e comportamento profesional.
 3. O departamento financeiro de Bip&Drive dispón dos circuítos de homologación necesarios para a xestión dos seus recursos financeiros.
 4. Bip&Drive dispón de sistemas de auditorías tanto externos como internos.

Artigo 16. Seguridade Social
Constitúe unha política de Bip&Drive para estar ao día no pago das cotas á Seguridade Social e non solicitar devolucións ou deducións indebidas.

Artigo 17. Medio Ambiente

 1. Bip&Drive desenvolve a súa actividade cun escrupuloso respecto polo medio ambiente, minimizando ao máximo o seu impacto e cumprindo a normativa ambiental.
 2. Os socios comerciais de Bip&Drive que teñan un risco ambiental pola súa actividade deben cumprir coa normativa nacional e internacional, dispor de procedementos de auditorías externos e internos e manter ao día os seus plans de prevención.


Capítulo IV. Esixencias éticas nas relacións con terceiros

Artigo 18. Imaxe corporativa

 1. Todos os empregados e directivos de Bip&Drive deben contribuír a manter o bo nome e a imaxe corporativa de profesionalidade, transparencia e cumprimento normativo a través do seu desempeño profesional.
 2. Os membros de Bip&Drive farán un uso axeitado das redes sociais para non danar nin comprometer a súa imaxe corporativa.

Artigo 19. Clientes

 1. A relación de Bip&Drive cos seus clientes baséase nos principios de honestidade, confidencialidade e seguridade da información.
 2. Os membros da empresa teñen prohibido difundir, divulgar ou ceder información confidencial dos seus clientes.
 3. Tanto os membros de Bip&Drive como os seus socios comerciais teñen prohibido facer alegacións falsas ou manifestaren características incertas sobre as ofertas ou a publicidade dos seus produtos ou servizos.

Artigo 20. Competencia
Bip&Drive aspira a liderar o sector mediante a excelencia, o esforzo e a mellora continua e de forma leal cos seus competidores, cumprindo as normas do libre mercado e de defensa da competencia e esixe o mesmo comportamento dos seus socios comerciais.

Artigo 21. Provedores

 1. A selección de provedores de Bip&Drive réxese polos principios de imparcialidade e obxectividade.
 2. Os membros de Bip&Drive están obrigados a cumprir a súa política de compras na elección de provedores.
 3. Prohíbese aos membros da sociedade con capacidade de decisión percibiren, por parte dos provedores, calquera tipo de remuneración, agasallo ou vantaxe persoal de calquera tipo que poida influír na súa obxectividade e imparcialidade.
 4. Os membros da compañía teñen prohibido difundir, divulgar ou ceder información confidencial dos seus provedores.

Artigo 22. Administración Pública

 1. As relacións de Bip&Drive coa Administración Pública baséanse nos principios de transparencia e veracidade.
 2. As esixencias éticas nas relacións coas Administracións Públicas implican a prohibición dos seguintes comportamentos por parte dos membros da compañía así como dos seus socios comerciais:
  • Falsificación ou ocultación de datos na solicitude de subvencións, deducións ou calquera tipo de axuda ás Administracións Públicas locais, autonómicas, estatais ou da Unión Europea.
  • Incumprir as condicións establecidas, alterando substancialmente os fins para os que se concedeu a subvención no desenvolvemento dunha actividade subvencionada con fondos das Administracións Públicas.

Artigo 23. Socios comerciais

 1. Para os efectos deste Código Ético, enténdese como socio comercial a calquera parte, excepto os membros da organización, con quen Bip&Drive teña ou planea establecer algún tipo de relación comercial como clientes, provedores, consultores, asesores ou investidores.
 2. Bip&Drive esixe aos seus socios comerciais que adopten sistemas de xestión de compliance penal.
 3. En calquera momento, Bip&Drive poderá requirir aos seus socios comerciais que proporcionen información sobre riscos penais para avaliar se os controis establecidos por estas empresas son suficientes para detectalos, evitalos e xestionalos. No caso de que tales controis non existan, a empresa esixirá a súa posta en marcha, e se isto non fose posible, incluirase este feito na avaliación do risco penal.


Capítulo V. Réxime disciplinario.

Artigo 24. Sancións

 1. O incumprimento do presente Código Ético comporta sancións disciplinarias, cuxa graduación será establecida segundo os convenios colectivos de aplicación e o Estatuto dos Traballadores.
 2. As condutas expresamente prohibidas polo presente Código e/ou aquelas que teñan carácter de delito supoñen o despedimento. Iso sen prexuízo da comunicación dos feitos á Administración de Xustiza.

Artigo 25. Obriga de denuncia
Calquera membro de Bip&Drive que sexa testemuña da comisión dalgunha das condutas expresamente prohibidas polo presente Código Ético está obrigado a comunicalo a través da canle de comunicación establecida para o efecto.


Capítulo VI. Canle de comunicación e procedemento de tramitación das denuncias

Artigo 26. Órgano de Xestión de Consultas e Denuncias

 1. Bip&Drive habilitou unha canle de comunicación co Órgano de Xestión de Consultas e Denuncias na que os membros da organización poderán realizar consultas cando teñan algunha dúbida sobre a aplicación deste Código Ético, ou denunciar algún comportamento que poida supoñer o incumprimento de calquera dos requisitos éticos contidos neste Código.
 2. O Órgano de Xestión de Consultas e Denuncias é externo a Bip&Drive co fin de garantir a confidencialidade dos denunciantes e evitar un mal uso da canle de comunicación. Todo iso sen prexuízo das decisións que, no ámbito da Administración de Xustiza, adopten as autoridades competentes en relación co coñecemento da identidade do denunciante cando se lle traslade o feito sancionable, se é o caso.

Artigo 27. Enderezo do Órgano de Xestión de Consultas e Reclamacións
As consultas e reclamacións poderán realizarse no seguinte enderezo electrónico:
bipanddrive@gonzalezcuellarabogados.net

Artigo 28. Procedemento de tramitación de reclamacións

 1. Fase de denuncia: o Órgano de Xestión de Consultas e Denuncias comunicará as denuncias que presenten indicios razoables da comisión de calquera conduta irregular ao órgano de compliance penal (“compliance officer”), velando pola confidencialidade dos denunciantes, salvo no caso de que ambos os órganos estean ao cargo da mesma persoa. A denuncia deberá conter a identidade do denunciante e do/s denunciado/s, posto de traballo, exposición detallada dos feitos obxecto da denuncia e, na medida do posible, calquera outra información ou documento que acredite a veracidade dos feitos.
 2. Fase de investigación: o órgano de compliance penal recollerá toda a información que precise para esclarecer os feitos, respectando os dereitos á intimidade, á defensa e á presunción de inocencia dos investigados.
 3. Fase de resolución: se, como consecuencia da investigación interna realizada, se constatase a comisión dalgunha conduta que contraveña o sistema de xestión de compliance, o órgano de compliance penal adoptará a correspondente medida disciplinaria. Todo isto sen prexuízo da notificación á Administración de Xustiza dos feitos punibles e das accións civís e penais que en cada caso resulten pertinentes.


Capítulo VII. Aprobación, difusión, formación, seguimento e vixencia

Artigo 29. Aprobación
Este Código Ético foi aprobado polo Consello de Administración celebrado o 5 de xuño de 2018.

Artigo 30. Difusión
Bip&Drive comprométese a difundir este Código Ético tanto entre os seus membros como entre o resto da sociedade a través da súa páxina web.

Artigo 31. Formación
Bip&Drive formou a todos os seus empregados e xestores neste Código Ético.

Artigo 32. Seguimento
Bip&Drive comprométese a supervisar o cumprimento deste Código Ético como parte do seguimento sobre a eficacia do sistema de compliance penal do grupo.

Artigo 33. Vixencia
Este Código Ético será revisado cada dous anos para adaptalo ás variacións que se produzan na actividade empresarial ou nos riscos penais, salvo que se produza algunha modificación lexislativa antes do vencemento deste período, caso en que poderá ser revisado en calquera momento.

Usamos cookies propias e de terceiros para analizar os nosos servizos e mostrarlle publicidade relacionada coas súas preferencias con base nun perfil elaborado a partir dos seus hábitos de navegación (por exemplo, páxinas visitadas). Pode obter máis información e xestionar as súas preferencias.