Àrea client Contractar
Bip&Drive > Codi étic de conducta empresarial

Codi étic de conducta empresarial

CAPÍTOL I. disposicions generals

Article 1. Objecte (3)
Article 2. Àmbit d'aplicació (3)
Article 3. Missió, visió estratègica i valors de Bip&Drive (3)


Capítol II. Òrgan de Compliance Penal

Article 4. Composició (3)
Article 5. Funcions (3)


Capítol III. Exigències ètiques de conducta empresarial

Article 6. Protecció de la integritat física i moral de les persones i no discriminació (4)
Article 7. Política de contractació i ascensos (4)
Article 8. Formació (4)
Article 9. Seguretat i salut en el treball (4)
Article 10. Ús adequat dels sistemes d'informació (4)
Article 11. Informació confidencial i reservada. Descobriment i revelació de secrets (5)
Article 12. Blanqueig de capitals (5)
Article 13. Política antisuborn (5)
Article 14. Política d'obsequis i regals (6)
Article 15. Política en matèria financera (7)
Article 16. Seguretat Social (7)
Article 17. Medi ambient (7)


Capítol IV. Exigències ètiques en les relacions amb tercers

Article 18. Imatge corporativa (7)
Article 19. Clients (7)
Article 20. Competència (7)
Article 21. Proveïdors (7)
Article 22. Administració Pública (8)
Article 23. Socis de negocis (8)


Capítol V. Règim disciplinari

Article 24. Sancions (8)
Article 25. Obligació de denunciar (8)


Capítol VI. Canal de comunicació i procediment de tramitació de les denúncies

Article 26. Òrgan de Gestió de Consultes i Denúncies (9)
Article 27. Adreça de l'Òrgan de Gestió de Consultes i Denúncies (19)
Article 28. Procediment de tramitació de les denúncies (9)


Capítol VII. Aprovació, difusió, formació, seguiment i vigència

Article 29. Aprovació (9)
Article 30. Difusió (9)
Article 31. Formació (10)
Article 32. Seguiment (10)
Article 33. Vigència (10)CAPÍTOL I. disposicions generals

Article 1. Objecte
El present Codi té com a finalitat promoure el comportament ètic de tots els membres de Bip&Drive, així com dels tercers vinculats a la societat, de manera que s'acomodi a la legislació vigent i als principis i valors de l'entitat.

Article 2. Àmbit d’aplicació

 1. Els principis i pautes de conducta continguts en el Codi Ètic són d'aplicació a tots els empleats i directius de Bip&Drive amb independència del seu nivell jeràrquic (des d'ara membres) i promourà accions perquè els seus socis de negoci (qualsevol part amb qui l'organització té algun tipus de relació de negocis) es regeixin per valors i exigències ètiques similars a les del present document.
 2. Les directrius i polítiques d'aquest Codi són d'aplicació en el lloc de treball així com en tots aquells esdeveniments en què tingui lloc l'activitat professional dels membres de l'entitat (reunions, esdeveniments, activitat a les xarxes socials, etc.) que es produeixin tant a dins com a fora de les instal·lacions de Bip&Drive.

Article 3. Missió, visió estratègica i valors de Bip&Drive
A Bip&Drive tenim com missió brindar solucions innovadores mitjançant l'ús de la tecnologia i els nous mitjans de pagament per simplificar i facilitar la mobilitat dels nostres clients.
La nostra visió estratègica consisteix a ser la millor plataforma de mobilitat del mercat.
I tot això ho pretenem aconseguir complint amb les exigències ètiques que regeixen la nostra activitat com a companyia i es plasmen en els següents valors:

 1. Compromís amb els drets humans de la Declaració Universal de Drets Humans, els drets laborals i el medi ambient.
 2. Escrupolós respecte a la legalitat i les normes.
 3. Transparència.
 4. Honestedat.
 5. Innovació i creativitat.
 6. Professionalitat.
 7. Esforç.
 8. Clima laboral de confiança i treball en equip.


Capítol II. Òrgan de Compliance Penal

Article 4. Composició
L'Òrgan de Compliance Penal és unipersonal i recau en la figura del director de Compliance Penal o "compliance officer ".

Article 5. Funcions
Les funcions de l'Òrgan de Compliance Penal són les següents:

 • Impulsar i supervisar la implementació del sistema de gestió del compliance penal.
 • Informar a l'òrgan de govern sobre la implementació dels controls.
 • Vetllar per la formació del personal en matèria de control intern de la criminalitat.
 • Rebre, analitzar i adoptar les mesures adequades davant les denúncies d'infraccions susceptibles de generar infracció penal de l'entitat presentades per tercers o pel personal de l'empresa.
 • Representar l'entitat en els procediments penals que puguin incoar-se per a l'exigència de responsabilitat penal del grup.
 • Realització d'informes de compliance.
 • Vetllar perquè tota la informació documentada sobre el sistema de compliance es revisi i aprovi, es trobi disponible, sigui idònia per al seu ús i es trobi protegida adequadament contra la manca de confidencialitat, ús inadequat o pèrdua.
 • Assegurar que el sistema de gestió de compliance es revisa cada dos anys.


Capítol III. Exigències ètiques de conducta empresarial

Article 6. Protecció de la integritat física i moral de les persones i no discriminació
Bip&Drive es compromet a prevenir, identificar, solucionar i, si s'escau, sancionar aquells comportaments inadequats que puguin produir-se, recalcant el deure que tenen tots els membres del grup d'evitar qualsevol situació d'assetjament moral, sexual, i tracte discriminatori.

Article 7. Política de contractació i ascensos

 1. La política de contractació i ascensos de Bip&Drive es regeix pels principis d'igualtat d'oportunitats i aptitud professional.
 2. La contractació laboral de serveis professionals de persones properes a persones de responsabilitat pública exigirà l'acord del Consell d'Administració, amb un informe de l'Òrgan de Compliance Penal i aptitud professional del candidat.

Article 8. Formació
És política de Bip&Drive vetllar per l'actualització del coneixement i l'aptitud tècnica dels seus professionals al nivell necessari mitjançant la formació contínua de tots els seus membres, així com per la formació en els protocols i codis de conducta de la societat.

Article 9. Seguretat i salut a la feina
Bip&Drive es compromet a garantir la seguretat i salut en el treball i per això compleix rigorosament amb totes les mesures preventives de riscos laborals previstes en la legislació vigent.

Article 10. Ús adequat dels sistemes d'informació

 1. L'ús per part dels membres de Bip&Drive dels sistemes d'informació s'ha de mantenir dins dels canals ètics i en l'exclusiu marc professional. Per a això el "Protocol de Conducta d'Ús de les Noves Tecnologies de Bip&Drive" és d'obligat compliment.
 2. En tot cas, queden prohibits els següents comportaments:
  • Visites a pàgines web de contingut pornogràfic.
  • Accés a àrees restringides dels sistemes informàtics de l'empresa o de tercers.
  • Accés als correus electrònics o arxius d'altres usuaris.
  • Compartir o facilitar l'identificador d'usuari i la clau d'accés facilitats per l'empresa.
  • Introduir voluntàriament programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin un dany en els sistemes d'informàtics del grup o a tercers.
  • No utilitzar o desactivar els programes antivirus o les actualitzacions.
  • Destrucció d'informació de tercers.
  • Introduir-se a la xarxa informàtica de mitjans de comunicació de la competència per tal de danyar fitxers informàtics.
  • Ús de programes informàtics sense la corresponent llicència.
  • Càrrega, descàrrega, o intercanvis no autoritzats de programari, música, cinema, i qualsevol altre contingut digital.

Article 11. Informació confidencial i reservada. Descobriment i revelació de secrets

 1. Tots els membres de Bip&Drive han de vetllar per la protecció de la informació que la companyia hagi classificat com a confidencial i reservada davant de qualsevol intent d'accés intern o extern no consentit.
 2. Està prohibida la realització dels següents comportaments:
  • Apoderar-se, per descobrir els seus secrets o vulnerar la intimitat d'un altre sense el seu consentiment, dels seus papers, cartes, missatges de correu electrònic o qualsevol altre document o efectes personals; interceptar les seves telecomunicacions o utilitzar artificis tècnics d'escolta, transmissió, gravació o reproducció del so o de la imatge, o de qualsevol altre senyal de comunicació.
  • Apoderar-se, sense estar autoritzat, utilitzar o modificar, en perjudici d'un tercer, dades reservades de caràcter personal o familiar d'un altre que es trobin registrades en fitxers o suports informàtics, electrònics o telemàtics, o en qualsevol altre tipus d'arxiu o registre públic o privat, o accedir per qualsevol mitjà als mateixos i els alteri o utilitzi en perjudici del titular de les dades o d'un tercer.
  • Apoderar-se per qualsevol mitjà de dades, documents escrits o electrònics, o suports informàtics per a descobrir informació classificada com a reservada o confidencial, o secrets de terceres empreses.
  • Difondre, revelar o cedir la informació classificada per la societat com a confidencial i reservada o secrets de terceres empreses.

Article 12. Blanqueig de capitals
La lluita contra el blanqueig de capitals constitueix una de les exigències ètiques de Bip&Drive. Per a això compleix amb tota la normativa nacional i internacional dictada per prevenir el blanqueig de capitals.
En el mateix sentit, Bip&Drive no estableix relacions de negocis amb persones o entitats que no compleixin amb la normativa esmentada o que no proporcionin la informació sol·licitada en relació amb el compliment d'aquesta.

Article 13. Política antisuborn

 1. Bip&Drive realitza la seva activitat amb l'absolut respecte a la legislació antisuborn nacional i internacional.
 2. Forma part de la política antisuborn de Bip&Drive, a més d'altres disposicions d'aquest Codi Ètic, la prohibició dels següents comportaments:
  • L'oferiment o lliurament d'un do o retribució a una autoritat, funcionari públic (nacional o estranger) o persona que participi en l'exercici de la funció pública perquè realitzi un acte contrari als deures inherents al seu càrrec.
  • La influència en un funcionari públic (nacional o estranger) o autoritat prevalent-se de qualsevol situació derivada de la seva relació personal amb aquest o amb un altre funcionari públic per aconseguir una resolució que li pugui generar per si, o per a un tercer, un benefici econòmic.
  • Oferir o concedir a directius, administradors, empleats o col·laboradors d'una empresa mercantil o d'una societat, associació, fundació o organització un benefici o avantatge de qualsevol naturalesa no justificats perquè l'afavoreixi a ell o a un tercer davant d'altres, incomplint les seves obligacions en l'adquisició o venda de mercaderies o en la contractació de serveis professionals.
  • Oferir, prometre, o concedir qualsevol benefici o avantatge indeguts, pecuniaris o d'una altra classe, corrompre o intentar corrompre, per si o per una persona interposada a una autoritat o funcionari públic en benefici seu o d'un tercer, o atendre les seves sol·licituds al respecte, amb la finalitat que actuïn o s'abstinguin d'actuar en relació amb l'exercici de funcions públiques per aconseguir o conservar un contracte, negoci o qualsevol altre avantatge competitiu en la realització d'activitats econòmiques internacionals.
  • Realitzar donacions o aportacions a partits polítics en nom de Bip&Drive.
 3. A l'efecte d'aquest Codi Ètic, s'entén per funcionari públic:
  • Els titulars de càrrecs públics municipals, autonòmics o estatals, inclosos els membres dels cossos legislatius, els titulars dels càrrecs executius i els del poder judicial.
  • Els responsables dels partits polítics.
  • Els candidats a càrrecs públics.
  • Els empleats del govern, els ministeris, agències governamentals, tribunals administratius i les juntes públiques.
  • Funcionaris d'organitzacions internacionals públiques, com ara el Banc Mundial, Nacions Unides, Fons Monetari Internacional., etc.
  • Els empleats de les empreses públiques, llevat que l'empresa operi en condicions comercials normals en el mercat de referència, és a dir, de manera que sigui substancialment equivalent a la d'una empresa privada, sense subsidis preferents o altres privilegis.

Article 14. Política d'obsequis i regals

 1. Bip&Drive considera pràctiques de cortesia normals aquells obsequis o atencions que no sobrepassin la quantitat de 50 €, aquells que continguin el logotip de la societat o els articles emprats en reunions, conferències o congressos.
 2. No es realitzaran obsequis per sobre d'aquesta quantitat quan no tinguin el caràcter promocional de Bip&Drive per no contenir el seu logotip.
 3. Els regals rebuts pels col·laboradors de Bip&Drive que excedeixin la quantitat de 50 € seran sortejats entre el personal.
 4. No es realitzaran regals a funcionaris públics.
 5. Les invitacions a esdeveniments no relacionades amb l'activitat del negoci només es poden acceptar o oferir-se en el cas que qui convida sigui el patrocinador de l'esdeveniment i no tinguin caràcter individualitzat.

Article 15. Política en matèria financera

 1. Bip&Drive està compromesa amb el compliment de la normativa comptable i financera.
 2. L'activitat professional de tots els membres del departament financer de Bip&Drive, així com els seus col·laboradors externs, es regeix pels principis de segregació de funcions, integritat, objectivitat, competència i diligència professionals, confidencialitat i comportament professional.
 3. El departament financer de Bip&Drive té instaurats els circuits d'aprovació necessaris per a la gestió dels seus recursos financers.
 4. Bip&Drive té instaurats sistemes d'auditories, tant externes com internes.

Article 16. Seguretat Social
Constitueix una política de Bip&Drive estar al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social i no sol·licitar devolucions o deduccions indegudes.

Article 17. Medi Ambient

 1. Bip&Drive desenvolupa la seva activitat amb un escrupolós respecte pel medi ambient, minimitzant en la mesura possible l'impacte sobre aquest i complint amb la normativa mediambiental.
 2. Els socis de negoci de Bip&Drive que corrin un risc mediambiental per la seva activitat hauran de complir amb la normativa, tant nacional com internacional, tenir instaurats procediments d'auditories externes i internes, i mantenir al dia els seus plans de prevenció.


Capítol IV. Exigències ètiques en les relacions amb tercers

Article 18. Imatge corporativa

 1. Tots els treballadors i directius de Bip&Drive han de contribuir a mantenir el bon nom i la imatge corporativa de professionalitat, transparència i compliment normatiu, mitjançant la seva actuació professional.
 2. Els membres de Bip&Drive faran un ús adequat de les xarxes socials per tal de no danyar o comprometre la seva imatge corporativa.

Article 19. Clients

 1. La relació de Bip&Drive amb els seus clients es basa en els principis d'honestedat, confidencialitat i seguretat de la informació.
 2. Els membres de la societat tenen prohibit difondre, revelar o cedir informació confidencial dels seus clients.
 3. Tant els membres de Bip&Drive com els seus socis de negoci tenen prohibit fer al·legacions falses o manifestar característiques incertes sobre les ofertes o publicitat dels seus productes o serveis.

Article 20. Competència
Bip&Drive aspira a liderar el sector mitjançant l'excel·lència, l'esforç i la millora contínua, i de forma lleial, amb els seus competidors, complint les normes del lliure mercat i de defensa de la competència i és per això que exigeix el mateix comportament als seus socis de negoci.

Article 21. Proveïdors

 1. La selecció dels proveïdors de Bip&Drive es regeix pels principis d'imparcialitat i objectivitat.
 2. Els membres de Bip&Drive estan obligats a complir la seva política de compres durant l'elecció dels proveïdors.
 3. Els membres de la societat amb capacitat de decisió tenen prohibit rebre qualsevol tipus de remuneració, regal o avantatge personal de qualsevol tipus provinent de proveïdors que pugui influir en la seva objectivitat i imparcialitat.
 4. Els membres de la companyia tenen prohibit difondre, revelar o cedir informació confidencial dels seus proveïdors.

Article 22. Administració Pública

 1. Les relacions de Bip&Drive amb l'Administració Pública es basen en els principis de transparència i veracitat.
 2. Les exigències ètiques en les relacions amb l'Administració Pública impliquen la prohibició dels següents comportaments per part dels membres de la companyia així com dels seus socis de negoci:
  • Falsear u ocultar datos al solicitar subvenciones, desgravaciones o cualquier tipo de ayuda de las Administraciones Públicas locales, autonómicas, estatales o de la Unión Europea.
  • Incomplir les condicions establertes alterant substancialment els fins per als quals la subvenció va ser concedida en el desenvolupament d'una activitat subvencionada amb fons de les administracions públiques.

Article 23. Socis de negoci

 1. A l'efecte d'aquest Codi Ètic s'entén per soci de negoci a qualsevol part, excepte els membres de l'organització, amb qui Bip&Drive té o preveu establir algun tipus de relació de negocis com a clients, proveïdors, consultors, assessors o inversors.
 2. Bip&Drive exigeix als seus socis de negoci que adoptin sistemes de gestió de compliance penal.
 3. En qualsevol moment, Bip&Drive podrà exigir als seus socis de negoci informació sobre els riscos penals amb l'objectiu d'avaluar si els controls implantats per aquestes societats són suficients per detectar-los, evitar-los i gestionar-los. En el cas que no hi hagi aquests controls, la companyia exigirà la seva implementació i, si això no és possible, s'inclourà aquest fet en l'avaluació del risc penal.


Capítol V. Règim disciplinari

Article 24. Sancions

 1. L'incompliment del present Codi Ètic comporta sancions disciplinàries la graduació de les quals s'establirà atenent els convenis col·lectius aplicables i l'Estatut dels treballadors.
 2. Les conductes expressament prohibides per aquest Codi i/o les que tinguin caràcter de delicte porten aparellat l'acomiadament. Això sense perjudici de fer conèixer dels fets a l'Administració de Justícia.

Article 25. Obligació de denunciar
Qualsevol membre de Bip&Drive que sigui testimoni de la comissió d'alguna de les conductes expressament prohibides per aquest Codi Ètic està obligat a comunicar-ho a través del canal de comunicació establert a l'efecte.


Capítol VI. Canal de comunicació i procediment de tramitació de les denúncies

Article 26. Òrgan de Gestió de Consultes i Denúncies

 1. Bip&Drive té habilitat un canal de comunicació amb l'Òrgan de Gestió de Consultes i Denúncies on els membres de l'organització podran realitzar les consultes quan tinguin qualsevol dubte sobre l'aplicació d'aquest Codi Ètic, o denunciar un comportament que pugui suposar l'incompliment de qualsevol de les exigències ètiques contingudes en el present Codi.
 2. L'Òrgan de Gestió de Consultes i Denúncies és extern a Bip&Drive per garantir la confidencialitat dels denunciants i prevenir el mal ús del canal de comunicació. Tot això sense perjudici de les decisions que s'adoptin en l'àmbit de l'Administració de Justícia per les autoritats pertinents en relació amb el coneixement de la identitat del denunciant, quan el fet punible, si s'escau, es traslladi a aquestes.

Article 27. Adreça de l'Òrgan de Gestió de Consultes i Denúncies
Les consultes i les denúncies podran realitzar-se a la següent adreça de correu electrònic:
bipanddrive@gonzalezcuellarabogados.net

Article 28. Procediment de tramitació de les denúncies

 1. Fase de denúncia: l'Òrgan de Gestió de Consultes i Denúncies informarà sobre les denúncies que presentin indicis raonables de la comissió d'algun comportament irregular a l'òrgan de compliance penal ( "compliance officer "), assegurant la confidencialitat dels denunciants, excepte en el cas que tots dos òrgans estiguin ocupats per la mateixa persona.
 2. La denúncia haurà de contenir la identitat del denunciant i del/s denunciat/s, lloc de treball, una exposició detallada dels fets que són objecte de la denúncia i, en la mesura del possible, qualsevol altra informació o document que acrediti la veracitat dels fets.
 3. Fase d'investigació: l'òrgan de compliance penal demanar tota la informació que necessiti per a l'aclariment dels fets, respectant els drets a la intimitat, a la defensa i a la presumpció d'innocència dels investigats.
 4. Fase de resolució: si, com a conseqüència de la investigació interna realitzada, la comissió constatés algun comportament que contravingui el sistema de gestió de compliance, l'òrgan de compliance penal adoptarà la mesura disciplinària que correspongui. Tot això sense perjudici de posar en coneixement de l'Administració de Justícia els fets punibles i les accions civils i penals que puguin resultar pertinents en cada cas.


Capítol VII. Aprovació, difusió, formació, seguiment i vigència

Article 29. Aprovació
Aquest Codi Ètic va ser aprovat pel Consell d'Administració celebrat el dia 5 de juny de 2018.

Article 30. Difusió
Bip&Drive es compromet a difondre el present Codi Ètic tant entre els seus membres com a la resta de la societat mitjançant la seva pàgina web.

Article 31. Formació
Bip&Drive ha format a tots els seus empleats i directius en el present Codi Ètic.

Article 32. Seguiment
Bip&Drive es compromet a fer un seguiment del compliment del present Codi Ètic com a part del seguiment sobre l'eficàcia del sistema de compliance penal del grup.

Article 33. Vigència
El present Codi Ètic serà revisat cada dos anys amb l'objectiu d'adaptar-lo a les variacions que es produeixin en l'activitat de negoci o en els riscos penals, llevat que es produeixi algun canvi legislatiu abans del venciment de l'esmentat període; en aquest cas podrà ser revisat en qualsevol moment.

Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias en base a un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas). Puedes obtener más información y gestionar tus preferencias.